REGULAMIN PROGRAMU „POLECAJ I ZARABIAJ Z JOBOBIKE”

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Programu „Polecaj i zarabiaj z JOBOBIKE” zwanego dalej Programem jest Jobo Europe, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie przy ul. Gromadzkiej 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000803371, REGON: 383689714 i NIP: 5342602928, zwany dalej Organizatorem

2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.

3. Program realizowany jest tylko na terenie Polski.

4. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Mogą w nim uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. W Programie mogą brać udział pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej.

5. Każda osoba pragnąca zostać Uczestnikiem Programu (dalej jako: Uczestnik) zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego udziału w Programie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Organizatora Programu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia współpracy na zasadach odmiennych od postanowień niniejszego regulaminu w oparciu o mechanizm działania programu, w szczególności w oparciu o jego rozwiązania techniczne na podstawie odrębnych porozumień.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora.

§2. IDEA PROGRAMU

1. Program ma na celu nawiązywanie współpracy pomiędzy Organizatorem Programu - Klientami i potencjalnymi Klientami, którzy poprzez swoje działania zgodne z niniejszym regulaminem, będą popularyzować produkty oferowane w sklepie internetowym www.jobobike.pl tym samym zwiększać sprzedaż produktów Organizatora

§3. WARUNKI I ZASADY PROGRAMU

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

a) ze strony osoby polecającej – zakup co najmniej jednego, dowolnego roweru z oferty www.jobobike.pl i jednocześnie korzystanie z niego przez minimum 15 dni

kalendarzowych liczone od następnego dnia po dniu odbioru zamówienia.

b) ze strony osoby polecanej - zakup co najmniej jednego, dowolnego roweru z oferty www.jobobike.pl ze stosownym rabatem określonym w Regulaminie.

3. Zasady programu:

a) za polecenie zakupu roweru osoba polecająca otrzymuje kwotę w wysokości 50 zł.

Warunkiem otrzymania wartości określonej w zdaniu pierwszym jest brak dokonania przez osobę polecającą i osobę poleconą zwrotu zakupionego roweru z oferty firmy Jobo Europe Sp. z o.o.

b) osoba, która kupuje rower z polecenia, otrzymuje od osoby polecającej indywidualny kod rabatowy w kwocie 100 zł na zakup wszystkich  modeli  z oferty Jobobike dostępnych  na stronie internetowej www.jobobike.pl

§4. ROZLICZENIE

W przypadku spełnienia warunków Regulaminu osoba polecająca,:

a) po upływie terminu wskazanego w § 3 pkt 1a, otrzyma, na wskazany przez siebie rachunek bankowy, kwotę określoną w § 3 pkt 3a. Realizacja płatności następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania niezbędnych dokumentów sprzedaży Organizatora Programu oraz przekazania Organizatorowi numeru rachunku bankowego do dokonania płatności. Uczestnik Programu, kontynuując uczestnictwo w Programie potwierdza tym samym swoją zgodę na przekazanie niezbędnych do wykonania płatności danych (imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego) w formie wiadomości e-mail lub też w formie dokumentacji papierowej przekazanej pocztą (kurierem).

§5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

2. Administratorem Danych osobowych uczestników programu jest jest Jobo Europe, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie przy ul. Gromadzkiej 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000803371, REGON: 383689714 i NIP: 5342602928, zwany dalej Organizatorem.

Dane uczestników programu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia programu - w celu identyfikacji Uczestnika programu, wydania nagrody. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

5.Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Programie oraz kontaktu lub weryfikacji zwycięzców programu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

Gratukacje! Udało Ci się zasubskrybować!
Email został zerejestrowany