REGULAMIN PROMOCJI – “Dożywotnia gwarancja JOBOBIKE”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji pn. “Dożywotnia gwarancja JOBOBIKE” organizowanej przez Administratora (zwanej dalej Promocją).

2. Organizatorem Promocji jest JOBO Europe sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie (05-806), ul. Gromadzka 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803371, któremu nadano

numer identyfikacyjny NIP 5342602928, adres strony internetowej: www.jobobike.pl

3. Promocja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu promocji nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika promocji, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu promocji z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin promocji nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.jobobike.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie

i wydrukowanie.

§ 2. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. Informacja o wcześniejszym zakończeniu promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.jobobike.pl.

3. Zakończenie okresu trwania Promocji nie może naruszać praw uczestników promocji nabytych przed jej zakończeniem .

 

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które zakupią rower elektryczny w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.jobobike.pl, w okresie trwania Promocji

(zgodnie z § 2 Regulaminu).

3. Promocją objęte są wszystkie rowery dostępne na stronie internetowej www.jobobike.pl, w dacie trwania Promocji.

4. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora dożywotniej gwarancji obejmującej następujące części roweru: aluminiową ramę, sztycę, kierownicę, wspornik kierownicy, korbę w zakresie wskazanym w ust. 5-15.

5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady ukryte wyżej wymienionych części, powstałe z winy producenta lub wynikające ze złej jakości materiałów i niewłaściwej technologii produkcji.

6. Reklamowany produkt powinien zostać wysłany na adres Organizatora tj. Jobo Europe sp. z o.o., ul. Gromadzka 5, 05-806 Sokołów. Koszty przesyłki ponosi uczestnik promocji.

W przypadku uznania wady za podlegającą warunkom niniejszej promocji koszt zwrotu naprawionego roweru ponosi sprzedawca, w wypadku decyzji odmownej koszt przesyłki obciąża uczestnika promocji.

7. Reklamowany rower, musi być czysty i kompletny. Właściciel nie może sam rozkładać roweru na części.

8. W przypadku potwierdzenia istnienia wad objętych gwarancją, ich usunięcie nastąpi w terminie 30 dni od daty ustosunkowania się Organizatora do roszczeń.

9. W przypadku niemożności dokonania naprawy, elementy objęte gwarancją zostaną wymienione na nowe, jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy,

o którym mowa w ust. 8, o czas konieczny do sprowadzenia tych części, o czym niezwłocznie informuje reklamującego w formie wiadomości mailowej/korespondencji pisemnej. Równocześnie Organizator zobowiązuje się, że reklamacja zostanie załatwiona w możliwie najkrótszym czasie.

10. Użytkowanie roweru w zawodach, agresywna jazda, eksploatowane w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych, błoto, deszcz, kurz, przeciążenie, użytkowanie w celach

komercyjnych – w drastyczny sposób skracają okres sprawności technicznej wszystkich części roweru, co stanowi podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu uszkodzeń

powstałych skutkiem tych okoliczności.

11. Dożywotnia gwarancja o której mowa w pkt. 4 dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy roweru na warunkach Promocji. Uczestnik promocji musi legitymować się oryginalnym dokumentem zakupu wystawionym przez Organizatora w dacie trwania promocji.

12. Przy zgłoszeniu reklamacyjnym objętym Promocją nabywca musi okazać dowód zakupu.

13. Ostateczną decyzję o spełnieniu warunków promocji podejmuje Organizator promocji po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 4. REKLAMACJE

1. Uczestnik Promocji może złożyć pisemne zastrzeżenia, zwane dalej Reklamacją, jeżeli Promocja realizowana jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu promocji.

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie https://jobobike.pl/zwroty-i-reklamacje/ i wysłać

na adres info@jobobike.pl.

3. Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestnika promocji Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika promocji, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Udział w Promocji wiąże się z ujawnieniem swoich danych osobowych.

2. Dane osobowe Uczestników promocji są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Promocji.

3. Uczestnik promocji ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora. W tym celu należy wysłać na adres poczty elektronicznej info@jobobike.pl odpowiednią dyspozycję.

4. Dane osobowe Uczestnika promocji nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Uczestnik promocji

ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności na stronie internetowej www.jobobike.pl.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników promocji nabytych przed ich wprowadzeniem.

O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.jobobike.pl lub drogą poczty elektronicznej e-mail.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks

cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

Gratukacje! Udało Ci się zasubskrybować!
Email został zerejestrowany