• §1 [Organizator]

Organizatorem Promocji jest Jobo Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie przy ulicy Gromadzkiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000803371, REGON: 38368971400000, NIP: 534 260 29 28. Kapitał zakładowy: 300000 złotych.

(zwana dalej: „Organizatorem”).

 

 • §2 [Uczestnicy Promocji]

    1.Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca:  

          (1).stały dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),

          (2).standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie.

    2. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 • §3 [Zasady Promocji]
 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Promocja trwa od 30 marca 2024 do 12 kwietnia 2024.
 3. Przy zakupie roweru Uczestnik Promocji otrzyma na podany adres e-mail bon o wartości 400 zł do wykorzystania w serwisowych sieciach partnerskich Jobo Europe Sp. z o. o.
 4. W celu wykorzystania bonu, Uczestnik powinien skontaktować się telefonicznie z wybranym punktem serwisowym JOBOBIKE w celu ustalenia terminu wizyty oraz szczegółów usługi.
 5. Lista serwisowych punktów partnerskich jest dostępna na https://jobobike.pl/pages/kontakt
 6. Bon może być wykorzystany na dowolne usługi oferowane przez punkty serwisowe JOBOBIKE.
 7. Po weryfikacji bonu przez serwis i realizacji usługi, rozliczenie między serwisem a Organizatorem odbywa się automatycznie.
 8. Bon nie może być wymieniony na gotówkę, ani na inne dobra materialne
 9. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Promocji określonych w Regulaminie.

 

 • §4 [Reklamacje]
 1. Uczestnicy Promocji mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Promocji
  w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.
 2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Organizatora.
 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 • §5 [Dane osobowe. RODO.]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej
  w celu udziału w promocjj.
 4. Organizator w celu udziału w Promocji przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.
 5. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.

 

 

Gratukacje! Udało Ci się zasubskrybować!
Email został zerejestrowany