Regulamin konkursu („Konkurs”) pod nazwą:

„Grandpa’s Day and Grandma’s Day”

§1 [Organizator]

Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkurs”) jest Jobo Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie przy ulicy Gromadzkiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000803371, REGON: 38368971400000, NIP: 534 260 29 28. Kapitał zakładowy: 400000 złotych.

(zwana dalej: „Organizatorem”).

§2 [Uczestnicy Konkursu]

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca:

 • A.a) stały dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),
 • A.b) standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,
 • A.c) imienne konto w serwisie Facebook/Instagram.


2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3 [Zasady Konkursu]

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
 • a) spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2 [Uczestnicy Konkursu],
 • b) zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków,
 • c) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,
 • d) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3 [Zasady Konkursu].
3. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
4. Konkurs trwa od 21.01.2022 do01.2022.
5. Konkurs podzielony jest na 2 Tury:
 • Tura I – 21.01.2022 – Dzień Babci
 • Tura II – 22.01.2022 – Dzień Dziadka
6. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania konkursu przechodzą do wykonanych w kolejnej Turze i w niej są rozpatrywane, natomiast zadania wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
7. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem Fanpage’a Organizatora o nazwie JOBOBIKE prowadzonym w serwisie społecznościowym Facebook oraz Fanpage’a Organizatora o nazwie jobobike_poland prowadzonym w serwisie społecznościowym Instagram.
8. Zadaniem konkursowym jest dodanie komentarza pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook lub na Fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram, w którym Uczestnik wykona zadanie:
 • dla I Tury: Daj nam znać, jak dbasz o zdrowie swojej Babci.
 • dla II Tury: Opisz zabawne zdarzenie, jakie miało miejsce między Tobą a Twoim Dziadkiem.

9. Uczestnik może wziąć udział jednokrotnie w każdej z Tur Konkursu podczas jego trwania. Wskazane oznacza, że Uczestnik może wziąć udział w całym Konkursie maksymalnie dwa razy, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego.
10. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu i wykonanie zadania konkursowego, a także wygrana w Konkursie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów oraz fotografii o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, treści pornograficznych, godzące w uczucia religijne lub naruszające dobra osobiste innych osób.
12. W przypadku naruszenia ww. warunków Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
13. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w Regulaminie.
14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. 

§4 [Nagrody]
1. Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu i wyłonienia zwycięzcó
2. Organizator wybierze 100 najbardziej kreatywne realizacje zadań, które zostaną nagrodzone, przy czym w każdej Turze konkursu wybrane zostaną 50 odpowiedzi spośród wszystkich zgłoszeń opublikowanych jako komentarze pod postami konkursowymi zarówno na Fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook jak i na Fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram.
3. Nagrodami w Konkursie są dla:
 • I Tury – zestaw: kalendarz 2022 Jobobike oraz kubek
 • II Tury- zestaw: kalendarz 2022 Jobobike oraz parasol
 • po jednym zestawie dla każdych z osób wyłonionych jako zwycięzca danej Tury Konkursu.

4. Wyniki konkursu (imię i nazwisko lub nik) zwycięzców zostaną opublikowane na fanpage’ach Organizatora po zakończeniu każdej z Konkursu, to jest: dnia 23.01.2022 roku.
5. Zwycięzcy otrzymają indywidualną wiadomość o wygranej za pośrednictwem messengera Facebooka lub poprzez portal Instagram w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia danej Tury Konkursu.
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.
8. W celu wysyłki nagrody Uczestnik jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail.
9. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.
10. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty podania pełnych danych do wysyłki, §4 podpunkt 8.

§5 [Reklamacje]
1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Organizatora.
3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji.
5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
§6 [Prawa autorskie]
1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jego praca konkursowa, to jest odpowiedź na pytanie konkursowe, jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich ani majątkowych osób trzecich.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które będą wysuwane przez osoby trzecie w stosunku do nadesłanej przez niego pracy konkursowej.
3. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła jakim może być praca konkursowa złożona przez niego w celu udziału w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac konkursowych przysłanych przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych i wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia.

§7 [Dane osobowe. RODO.]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonejw celu udziału w konkursie.
4. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.
5. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osób nagrodzonych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, a także adres dostawy podany w celu dostarczenia nagrody.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.
7. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
8. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
10. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
12. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.
13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.
14. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.

§8 [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin dostępny jest na Fanpage’u Organizatora o nazwie JOBOBIKE w serwisie Facebook, na Fanpage’u Organizatora o nazwie jobobike_poland w serwisie Instagram oraz na stronie internetowej www.jobobike.pl
2. Serwis Facebook oraz serwis Instagram zwolnione są z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook oraz Instagram, ani z nimi związany.
4. Facebook oraz Instagram nie pomagają w przeprowadzaniu Konkursu.
5. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook oraz serwisu Instagram do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
6. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Gratukacje! Udało Ci się zasubskrybować!
Email został zerejestrowany